Lode Goukens

De culturele biografie van kunstwerken en restauratie

 

Lode Goukens

 

In de restauratiepraktijk komen een aantal interdisciplinaire vraagstukken aan bod. De

meeste zijn kunstwetenschappelijk, archeologisch of etnologisch. Uiteraard laat ik de

technologische en materiaaltechnische even achterwege. De inzichten betreft ethiek durven

nogal eens verschillen naar gelang het perspectief. Waar de handel en de particuliere verzamelaars meestal hyperrestauraties wensen en zelfs reconstructies zoals op de Tefaf te zien stelt dit de restaurator-conservator voor enkele dilemma’s.

Allereerst is er uit de archeologie het concept social life of things bekend van Appadurai. Zelf vind ik ook de analyse van Schiffer zeer boeiend: bij archeologie is het logisch om over een life history van een object te spreken en die chronologisch te onderzoeken. Ook als erfgoed en als object in interactie met immaterieel erfgoed kan deze life history zeer belangrijk zijn.

De restaurator staat dus vaak voor de vraag of hij die life history ongedaan moet maken of

niet. Is reconstructie, herstelling verantwoord? Hoe verdraagt dit zich met de

receptiegeschiedenis van het object of kunstwerk? Hoe belangrijk is de context en de rol in

het collectieve geheugen van mensen binnen deze of gene cultuur.

Een mooie case is de madonna van de Fontaine de la Vierge die Metafose restaureerde. Het is

één van de belangrijkste werken van Jean Del Cour. De rol als barokke beeldengroep is één

aspect, maar de fontein had ook een rol binnen een politiek van openbare hygiëne eind 17de

eeuw en was uiteraard een symbool voor het prinsbisschoppelijke bestuur. De madone was

verguld (met bladgoud), maar reeds enkele decennia later moest die vergulding overgedaan.

Dit was de laatst bekende vergulding. De architect van het project zag wel wat in het opnieuw vergulden in dus de oorspronkelijke situatie te herstellen zoals de kunstenaar het gepland had. Maar vanuit de restauratie ethiek en geplogenheden werd dit hem afgeraden. De volledige fontein is trouwens ook ooit verplaatst zodat ook die context anders is.

De presentatie stelt de pro’s en contra’s voor en de verschillende visies volgens Unesco,

Icomos, de docenten archeologie, kunstwetenschappen of etnologie aan de Vlaamse

universiteiten. Aan de hand van deze case zal duidelijk worden hoe de life history van de fontein ook de ethische principes bij een restauratie/conservatie kan beïnvloeden.

Een tweede case zijn marriages. Gebruiksvoorwerpen zoals klokken of scheepslichten die omgebouwd werd voor een andere functie of gemoderniseerd werden met hetzij een nieuwe technologie of een nieuwe behuizing volgens de smaak van de dag. Zo is er de vraag of een hangklok met lange slinger uit de 18de eeuw, maar waar de klok zelf een gotisch geraamte heeft vergelijkbaar met de Barentsklok en bovendien sporen vertoont van 4 verschillende updates tussen de 15de en 18de eeuw. Is zo’n klok museaal? Is het erfgoed? De handel zal die klok gehaal reconstrueren en er een kopie van enkele andere bekende reconstructies van maken. Allemaal hyperrestauraties en deels geschiedvervalsing. Moeten musea juist het levensverhaal van zo’n uurwerk vertellen of proberen een ‘authentiek’ 15de eeuws uurwerk te tonen waarvan slechts de basisconstructie en eventueel enkele onderdelen origineel zijn?

Zoals in eerdere publicaties wil ik de contextuele aspecten en de life history belichten en wat

de goede en slechte argumenten zijn in de huidig gangbare praktijk.

 

La biographie culturelle des œuvres d'art et de la restauration

 

Lode Goukens

 

Dans la pratique de la restauration surgissent un certain nombre de questions interdisciplinaires.  La plupart sont d’ordre scientifique, archéologique ou ethnologique. Bien sûr, je laisserai de côté l'aspect technologique et technique. Les idées concernant l'éthique diffèrent souvent en fonction de l’optique visée. Là où le commerce et les collectionneurs privés souhaitent généralement des hyper restaurations et même des reconstructions comme on peut en voir au TEFAF, certains dilemmes se posent au conservateur-restaurateur.

Tout d'abord, il y a le concept de social life of things de Appadurai, issu de l'archéologie. Personnellement, je trouve l’analyse de Schiffer très pertinente : en archéologie, il est logique de parler de l'histoire de la vie d'un objet et de l'examiner sur un plan chronologique. Aussi comme patrimoine et comme objets interagissant avec le patrimoine immatériel, ce concept de life history peut être très important.
Le conservateur est souvent confronté à la question de savoir s'il doit se défaire de cette life history ou non. La reconstruction, la réparation est-elle justifiée ? Comment est-ce compatible avec l’histoire de la réception de l'objet ou de l’œuvre d'art ? Quelle est l’importance du contexte et du rôle dans la mémoire collective de personnes dans telle ou telle autre culture ?

Un beau cas est la Madone de la Fontaine de la Vierge, restaurée par Metafose. C’est
l'une des œuvres les plus importantes de Jean Del Cour. Son rôle comme sculpture baroque est un fait, mais la fontaine avait aussi un rôle dans la politique d'hygiène publique de la fin du 17ème siècle et était évidemment un symbole pour le conseil du prince-évêque. La Madone était dorée (à la feuille d'or), mais plusieurs décennies plus tard les dorures aveint déjà dû être refaites. Ce fut la dernière dorure connue. L'architecte du projet voyait bien ce que représentait une nouvelle re-dorure dans le rétablissement de la situation voulue à l’origine par l'artiste. Mais du point de vue éthique et des pratiques en restauration, il en a été dissuadé. La fontaine a en effet été déplacée, de sorte que le contexte est différent.

La conférence présente les avantages et les inconvénients des différents points de vue selon l'UNESCO, ICOMOS, les professeurs d’archéologie, les historiens de l'art et l'ethnologie des universités flamandes. Sur la base de ce cas, il apparaitra clairement comment l'histoire de la vie de la fontaine peut aussi influer sur les principes éthiques dans la conservation-restauration.
Un second cas sont les « mariages ». Des objets du quotidien tels que des horloges ou des feux de navire qui ont été convertis à une autre fonction ou modernisés avec une nouvelle technologie ou un nouvel environnement selon le goût du jour. Certaines questions se posent au sujet d’une horloge murale comprenant une longue pendule du 18ème siècle, mais où l'horloge elle-même a une structure gothique semblable à celle d’une horloge de la mer de Barents, présentant en outre des traces de quatre mises à jour différentes entre le 15ème et le 18ème siècle. Une telle horloge est-elle un objet de musée ? Est-ce un objet du patrimoine ? Le commerce va reconstruire entièrement l'horloge et en faire une copie de quelques autres reconstructions célèbres. Toutes des hyper restaurations et une partie des falsifications de l’histoire. Les musées doivent-ils raconter seulement l'histoire de la vie d'une telle horloge ou montrer une « authentique » horloge du 15ème siècle dans laquelle seules la construction de base et éventuellement quelques parties subsistent ?
Comme dans des publications précédentes, je tiens à souligner les aspects contextuels et l'histoire de la vie des objets, et ce que sont les bons et les mauvais arguments dans la pratique actuelle.