Barbara Van der Wee

Restauratie van het Hotel Winssinger in Brussel

 

 Barbara Van der Wee

 

De lezing betreft de restauratie van het Hôtel Winssinger, gelegen aan de Munthofstraat 66 in 1060 Sint-Gillis, ontworpen door architect Victor Horta in 1894 en vervolgens door Horta zelf aanzienlijk verbouwd in 1928.

In 2006 werd ons door de nieuwe eigenaar Michel Gilbert gevraagd een restauratie en herbestemmingsvoorstel uit te werken voor het ‘gebouwencomplex’ dat in 1949 werd verbouwd en uitgebreid door de verzekeringsmaatschappij Corona tot kantoorcomplex. De omvangrijke werken zouden resulteren in een multifunctioneel project waarbij de herwaardering van Horta’s interieurs centraal stonden en antwoord werd gegeven aan de nood om het pand te actualiseren en aan te passen aan de huidige standaarden.

 

De keuzes die werden gemaakt om van het gebouw dat oorspronkelijk door Victor Horta ontworpen was als woning met een grote tuin, later door Horta grondig verbouwd was als kantoor met 3 appartementen, en nog later door Corona was gerenoveerd als kantoorcomplex inclusief de tuin, konden enkel genomen worden en tevens onderbouwd worden op basis van een duidelijk inzicht in de bouwgeschiedenis.

De beslissing welke onderdelen van Horta’s originele concept en van zijn latere verbouwingen zouden opgenomen worden in het restauratieproject zorgden voor dilemma’s en werden in gezamenlijk overleg met het volledige bouwteam genomen. Het definiëren van de restauratie opties stoelde wel degelijk op keuzes die werden gemaakt om enerzijds antwoord te geven aan de wensen van de eigenaar (bouwprogramma en wens Horta’s oeuvre te herwaarderen) en anderzijds om de richtlijnen van het ‘masterplan voor restauratie’ te respecteren.

 

Restauration de l’Hôtel Winssinger de Bruxelles

 

 Barbara Van der Wee

 

La conférence porte sur la restauration de l'Hôtel Winssinger, situé rue de l’hôtel des Monnaies 66 à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), conçu par l'architecte Victor Horta en 1894, puis sensiblement modifié par Horta lui-même en 1928.
En 2006, le nouveau propriétaire Michel Gilbert nous a demandé de développer une proposition de restauration et de réutilisation du « complexe architectural » conçu en 1949 puis transformé par la compagnie d'assurance Corona en complexe de bureaux. Les importants travaux allaient entraîner un projet multifonctionnel au sein duquel la réévaluation des intérieurs de Horta était une question centrale, et la priorité a été donnée à la nécessité de mettre à jour la propriété et de l'adapter aux normes en vigueur.

Les choix qui ont été faits pour que l'édifice initialement conçu par Victor Horta comme une maison avec un grand jardin, puis ensuite réaménagé par Horta comme un bureau avec trois appartements, et encore plus tard par Corona rénové en un complexe de bureaux, y compris le jardin, ne pouvaient être pris que sur base d'une bonne compréhension de l'histoire de la construction.
Décider quelles parties du concept original de Horta et de ses modifications apportées ultérieurement seraient inclues dans le projet de restauration soulevait des dilemmes,  ceux-ci ont été débatus avec l'ensemble de l'équipe de construction. La définition des options de restauration a été fondée en effet sur les choix faits à la fois pour répondre aux exigences du propriétaire (programme de construction et souhait de valorisation de l'œuvre de Horta) et le respect des lignes directrices du plan directeur pour la restauration.